دوربین مدار بسته

DS-2CE5582P-IR1
DS-2CE5582P-IR1
پردازنده: DIS CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 20-10 متری
ساير امکانات: داراي Auto Iris,BLC، کارکرد دمایی عالی
DS-2CE5582P-VPIR3
DS-2CE5582P-VPIR3
پردازنده: DIS CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 20-10 متری
ساير امکانات: داراي Auto Iris,BLC
DS-2CC5132P-IR
DS-2CC5132P-IR
پردازنده: DIS CCD
کيفيت تصوير: 500TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: داراي BLC
DS-2CC502P-IR
DS-2CC502P-IR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 420TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: داراي BLC - بدنه فلزی
DS-2CC592P-IR
DS-2CC592P-IR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 480TVL
لنز: 6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 10-20 متری
ساير امکانات: داراي BLC
DS-2CC512P-IR
DS-2CC512P-IR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 480TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: داراي BLC - بدنه فلزی
DS-2CC502P-IR3
DS-2CC502P-IR3
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 420TVL
لنز: 6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 30~40 متری
ساير امکانات: داراي AGC,BLC - بدنه فلزی
DS-2CC512P-IR3
DS-2CC512P-IR3
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 480TVL
لنز: 6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 30~40 متری
ساير امکانات: داراي AGC,BLC - بدنه فلزی
DS-2CC5132P-IRP
DS-2CC5132P-IRP
پردازنده: DIS CCD
کيفيت تصوير: 500TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: داراي BLC - بدنه فلزی
DS-2CC5132P
DS-2CC5132P
پردازنده: DIS CCD
کيفيت تصوير: 500TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: Electronic
ساير امکانات: داراي BLC - بدنه پلاستیکی
DS-2CC5102P
DS-2CC5102P
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 420TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: Electronic
ساير امکانات: داراي BLC - بدنه پلاستیکی
DS-2CC5192P-IR3
DS-2CC5192P-IR3
پردازنده: Sony Exview HAD CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 30~40 متری
ساير امکانات: داراي AGC,BLC - بدنه فلزی
شماره صفحات