دوربین مدار بسته

ST-IR95
ST-IR95
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 50 متری
ST-IR75
ST-IR75
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
ديد در شب: 30 متری
منو: بله
ST-IR55
ST-IR55
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 20 متری
ST-IR91
ST-IR91
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 50 متری
ST-IR51
ST-IR51
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 15 متری
ST-IR71
ST-IR71
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ST-IR73
ST-IR73
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ST-IR29
ST-IR29
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: خير
مادون قرمز: 20 متری
ST-IR97
ST-IR97
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 50 متری
ST-IR97
ST-IR97
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 50 متری
ST-IR77
ST-IR77
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ST-IR25
ST-IR25
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 15 متری
شماره صفحات
    1