دوربین مدار بسته

ST-D6232H
ST-D6232H
هارد: 4 عدد
ST-D8816H
ST-D8816H
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS- قابلیت رک مونت - قابلیت Hot Spot
ذخيره سازي: H.264
هارد: 12 عدد هارد SATA - بدون نیاز به باز کردن دستگاه
ST-D8216H
ST-D8216H
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS- قابلیت رک مونت
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد هارد SATA
ST-D6216H
ST-D6216H
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS- قابلیت رک مونت
ذخيره سازي: H.264
ST-5216L
ST-5216L
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد هارد SATA
ST-5016L
ST-5016L
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد هارد SATA
ST-D6208H
ST-D6208H
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS- قابلیت رک مونت
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد هارد SATA
ST-5208L
ST-5208L
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد هارد SATA
ST-D6204L
ST-D6204L
ساير امکانات: دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS- قابلیت رک مونت
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد هارد SATA
ST-D5204L
ST-D5204L
ساير امکانات: منو فارسی - دارای ریموت کنترل - دارای پنل جلوی دستگاه - ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - قابليت اتصال انواع دوربين گردان و PTZ - داراي نرم افزار CMS
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد هارد SATA
ST-D6016H
ST-D6016H
هارد: 2 عدد
ST-D5016L
ST-D5016L
هارد: 1 عدد
شماره صفحات