دوربین مدار بسته

DS-2CC12A1P-VFIR
DS-2CC12A1P-VFIR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 40 متری
ساير امکانات: DNR,HLC,BLC
DS-2CC11A7P-VFIR
DS-2CC11A7P-VFIR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: DNR,HLC,BLC
DS-2CC11A5P-VFIR
DS-2CC11A5P-VFIR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: DNR,HLC,BLC
DS-2CC11A1P-VFIR
DS-2CC11A1P-VFIR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: DNR,HLC,BLC
DS-2CC11A2P-IRA
DS-2CC11A2P-IRA
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 16 میلیمتری
مادون قرمز: 110 متری
DS-2CC11A2P-IR5
DS-2CC11A2P-IR5
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 8 میلیمتری
مادون قرمز: 60 متری
DS-2CC11A2P-IR3
DS-2CC11A2P-IR3
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 6 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CE16C2P-IT3
DS-2CE16C2P-IT3
پردازنده: PICADIS
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 3.6/6/12 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CE16A2P-IT5
DS-2CE16A2P-IT5
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 8 میلیمتری
مادون قرمز: 80 متری
DS-2CE16C2P-IT1
DS-2CE16C2P-IT1
پردازنده: PICADIS
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متری
DS-2CE16A2P-IT3
DS-2CE16A2P-IT3
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6/6 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CE16A2P-IT1
DS-2CE16A2P-IT1
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6/2.8 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متری
شماره صفحات