دوربین مدار بسته

VX-8132ME
VX-8132ME
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 32 کانال
ورودی صدا: 8 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : CIF
هارد : 4 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-HDMI-VGA
VX-8216HP
VX-8216HP
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 16 کانال
ورودی صدا: 8 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : 960H
هارد : 4 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-HDMI-VGA
VX-8016ME
VX-8016ME
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 16 کانال
ورودی صدا: 4 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : D1+CIF
هارد : 2 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-HDMI-VGA
VX-8208HP
VX-8208HP
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 8 کانال
ورودی صدا: 8 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : 960H
هارد : 2 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-HDMI-VGA
VX-8008ME
VX-8008ME
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 8 کانال
ورودی صدا: 4 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : D1
هارد : 1 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-HDMI-VGA
VX-7008LE
VX-7008LE
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 8 کانال
ورودی صدا: 4 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : CIF
هارد : 1 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-VGA
VX-8004ME
VX-8004ME
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 4 کانال
ورودی صدا: 4 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : D1
هارد : 1 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-HDMI-VGA
VX-7004LE
VX-7004LE
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 4 کانال
ورودی صدا: 4 کانال
ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : CIF
هارد : 1 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: TV-VGA
شماره صفحات
    1