دوربین مدار بسته

RS-8204HFL2
RS-8204HFL2
هارد: قابل اتصال تا 1 عدد
خروجي تصوير: VGA-HDMI-TV
RS-8208HFL2
RS-8208HFL2
هارد: قابل اتصال تا 2 عدد
خروجي تصوير: VGA-HDMI-TV
RS-8608HBZ3
RS-8608HBZ3
تعداد تصوير: 8 كانال
هارد: قابل اتصال تا 2 عدد
خروجي تصوير: VGA-HDMI-TV
RS-8616HBZ3
RS-8616HBZ3
تعداد تصوير: 32 كانال
هارد: قابل اتصال تا 2 عدد
خروجي تصوير: VGA-HDMI-TV
RS-8716HBZ3
RS-8716HBZ3
تعداد تصوير: 32 كانال
هارد: قابل اتصال تا 8 عدد
خروجي تصوير: VGA-HDMI-TV
شماره صفحات
    1