دوربین مدار بسته

DS-7308 HFI-ST
DS-7308 HFI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 4 عدد
DS-7208 HI-SL
DS-7208 HI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7208 HVI-SVB
DS-7208 HVI-SVB
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7208HVI-SVA
DS-7208HVI-SVA
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7208 HFI-SH
DS-7208 HFI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7208HWI-SL
DS-7208HWI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7208 HWI-SH
DS-7208 HWI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
DS-7108 HWI-SL
DS-7108 HWI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HI-SL
DS-7204 HI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HVI-SVH4
DS-7204 HVI-SVH4
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HFI-SH
DS-7204 HFI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HWI-SH
DS-7204 HWI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
شماره صفحات