دوربین مدار بسته

PIH-2322XP
PIH-2322XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.03
PIH-2242P
PIH-2242P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.5
PIH-2222P
PIH-2222P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.2
CMD-2182X
CMD-2182X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.01
PIH-2642XP
PIH-2642XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.03
PIH-2622XP
PIH-2622XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.03
PIH-2146P
PIH-2146P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری Lux : لوکس 0.03
PIH-2126XP
PIH-2126XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.03
PIH-2642P
PIH-2642P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
ES-968HP
ES-968HP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony interline
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
ES-968P
ES-968P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony interline
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.2
PIH-2542P
PIH-2542P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
شماره صفحات