دوربین مدار بسته

PIH-0388XWP
PIH-0388XWP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.05
برد مادون قرمز : 50 متری
امکانات : ضد آب
PIH-0368XWP
PIH-0368XWP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.02
برد مادون قرمز : 50 متری
امکانات : ضد آب
CMR-7288X
CMR-7288X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
برد مادون قرمز : 70 متری
امکانات : ضد آب
CMR-128X
CMR-128X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
Lux : لوکس 0.02
مادون قرمز : 25 متری
CMR-158X
CMR-158X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
Lux : لوکس 0.07
برد مادون قرمز : 25 متری
امکانات : ضد آب
ES-930P
ES-930P
ساير امکانات:
پردازنده : Interline Transfer
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
Lux : لوکس 0.2
مادون قرمز : 30 متری
ES-930HP
ES-930HP
ساير امکانات:
پردازنده : Interline Transfer CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
برد مادون قرمز : 30 متری
امکانات : ضد آب
PIH-0542P
PIH-0542P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
برد مادون قرمز : 32 متری
امکانات : ضد آب
PIH-0522P
PIH-0522P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.2
برد مادون قرمز : 21 متری
امکانات : ضد آب
ES-920HP
ES-920HP
ساير امکانات:
پردازنده : Interline Transfer CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.2
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : ضد آب
ES-920P
ES-920P
ساير امکانات:
پردازنده : Interline Transfer CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.2
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : ضد آب
شماره صفحات
    1