دوربین مدار بسته

CMR-352X
CMR-352X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.01
مادون قرمز : 30 متری
PIH-0746XWP
PIH-0746XWP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.03
مادون قرمز : 21 متری
PIH-0442P
PIH-0442P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
مادون قرمز : 16 متری
ES-916HP
ES-916HP
ساير امکانات:
پردازنده : InterLine Transfer
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.5
مادون قرمز : 16 متری
ES-916P
ES-916P
ساير امکانات:
پردازنده : InterLine Transfer
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
Lux : لوکس 0.2
مادون قرمز : 16 متری
PIH-2342XP
PIH-2342XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.03
PIH-2322XP
PIH-2322XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.03
PIH-2242P
PIH-2242P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.5
PIH-2222P
PIH-2222P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.2
CMD-2182X
CMD-2182X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
دید در شب : بله
Lux : لوکس 0.01
PIH-2642XP
PIH-2642XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.03
PIH-2622XP
PIH-2622XP
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
Lux : لوکس 0.03
شماره صفحات