دوربین مدار بسته

SK-DC78IR
SK-DC78IR
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتر
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 25 متری
SK-D300IR
SK-D300IR
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتر
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 25 متری
SK-P561
SK-P561
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 4 میلیمتر
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: ضد آب
SK-P461
SK-P461
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتر
ديد در شب: بله-ICR
مادون قرمز: 40 متری
SK-DC81IR
SK-DC81IR
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 میلیمتر
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 25 متری
SK-C180IR
SK-C180IR
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 میلیمتر
ديد در شب: بله-ICR
مادون قرمز: 10 متری
SK-C600
SK-C600
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.7 میلیمتر
ديد در شب: بله-ICR
SK-V251IR
SK-V251IR
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتر
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 25 متری
SK-B280
SK-B280
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
ديد در شب: بله-ICR
ساير امکانات: BLC-LWDR
SK-B141D
SK-B141D
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
ديد در شب: بله-ICR
ساير امکانات: BLC-LWDR
شماره صفحات
    1