دوربین مدار بسته

HV-IWP3036K
HV-IWP3036K
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 16 میلیمتری
لوکس : 0.0
مادون قرمز: 50 متری
HV-3059BH
HV-3059BH
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 16 میلیمتری
لوکس : 0.0
مادون قرمز: 100 متری
HV-3087D
HV-3087D
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
WDR : بله
مادون قرمز: 50 متری
HV-3820
HV-3820
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 6 میلیمتری
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 20 متری
HV-3850F49
HV-3850F49
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 50 متری
HV-3850
HV-3850
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 8 میلیمتری
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 50 متری
HV-3520
HV-3520
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.03
OSD: بله
برد مادون قرمز: 20 متری
HV-3550F49
HV-3550F49
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.03
برد مادون قرمز: 50 متری
HV-3830
HV-3830
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 6 میلیمتری
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 30 متری
HV-3530
HV-3530
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.03
OSD: بله
برد مادون قرمز: 20 متری
HV-3350
HV-3350
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 6 میلیمتری
منو : بله
D-WDR : بله
برد مادون قرمز: 30 متری
HV-3850F49
HV-3850F49
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.01
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 50 متری
امکانات: پایه دار - ضد آب - BLC - 2DNR
شماره صفحات