دوربین مدار بسته

DS-7204 HI-SL
DS-7204 HI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HVI-SVH4
DS-7204 HVI-SVH4
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HFI-SH
DS-7204 HFI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7204 HWI-SH
DS-7204 HWI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7104HWI-SL
DS-7104HWI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
شماره صفحات
    1