دوربین مدار بسته

DS-9116HFI-ST
DS-9116HFI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد
DS-9116HWI-ST
DS-9116HWI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد
DS-8116 HCI-ST
DS-8116 HCI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد
DS-8116 HFI-ST
DS-8116 HFI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد
DS-8116 HWI-ST
DS-8116 HWI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد
DS-7316 HFI-ST
DS-7316 HFI-ST
ذخيره سازي: H.264
هارد: 4 عدد
DS-7316 HWI-SH
DS-7316 HWI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 4 عدد
DS-7216 HI-SL
DS-7216 HI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
DS-7216 HVI-SV-H16
DS-7216 HVI-SV-H16
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
DS-7216 HFI-SH
DS-7216 HFI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
DS-7216 HWI-SH
DS-7216 HWI-SH
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
DS-7116HVI-SL
DS-7116HVI-SL
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
شماره صفحات