دوربین مدار بسته

DS-2CC5102P-IR
DS-2CC5102P-IR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 420TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
مادون قرمز: 20-10 متری
DS-2CC51A7P-VF
DS-2CC51A7P-VF
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
ساير امکانات: BLC,DNR
DS-2CC51A1P-VPIR
DS-2CC51A1P-VPIR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: BLC,DNR,IP66
DS-2CC52A1P-AVPIR2
DS-2CC52A1P-AVPIR2
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: BLC,DNR,HLC,IP66
DS-2CC52A1P-VP
DS-2CC52A1P-VP
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
ساير امکانات: BLC,DNR,HLC
DS-2CC51A2P
DS-2CC51A2P
پردازنده: Sony Exview HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 میلیمتری
ديد در شب: بله
منو: بله
DS-2CE56C2P-IT3
DS-2CE56C2P-IT3
پردازنده: PICADIS
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 3.6/6 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CE56C2P-IT1
DS-2CE56C2P-IT1
پردازنده: PICADIS
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8/3.6 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متری
DS-2CE56A2P-IT3
DS-2CE56A2P-IT3
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6/6 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CE56A2P-IT1
DS-2CE56A2P-IT1
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6/2.8 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متری
DS-2CE5682P-IT3
DS-2CE5682P-IT3
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6/6 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CE5682P-IT1
DS-2CE5682P-IT1
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6/2.8 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
شماره صفحات