دوربین مدار بسته

EN-VI50T-70A
EN-VI50T-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 60 متری
EN-VI30T-70A
EN-VI30T-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 40 متری
EN-CR30-70
EN-CR30-70
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 3.6 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 30 متری
EN-CI48B-70A
EN-CI48B-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 6 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 50 متری
EN-CI25B-70A
EN-CI25B-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 3.6 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 20 متری
CB-CM3089-ICR
CB-CM3089-ICR
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : HDIS IR-Cut
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0
مادون قرمز : 20 متری
EN-DNJ30-70A
EN-DNJ30-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
لوكس : 0.001
مادون قرمز : 20 متری
EN-DVJ30-70A
EN-DVJ30-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
لوكس : 0.001
مادون قرمز : 20 متری
EN-DR20-70
EN-DR20-70
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 3.6 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 20 متری
EN-DW20-70A
EN-DW20-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 3.6 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 20 متری
DN-CM3089-ICR
DN-CM3089-ICR
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : HDIS IR-Cut
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0
مادون قرمز : 20 متری
شماره صفحات
    1