دوربین مدار بسته

NVR7064
NVR7064
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 64 کانال
كيفيت 1080P : تا 64 کانال
هارد : 16 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 256Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR7864
NVR7864
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 64 کانال
كيفيت 1080P : تا 64 کانال
دوربين 3 و 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 8 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 160Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR5832
NVR5832
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 32 کانال
كيفيت 1080P : تا 32 کانال
دوربين 3 و 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 4 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 160Mbps
انتقال تصویر : بله
ميكروفون : ورودي و خروجي
آلارم : ورودي و خروجي
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR5432
NVR5432
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 8/16/32 کانال
كيفيت 1080P : تا 32 کانال
دوربين 3 و 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 4 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 160Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR7432
NVR7432
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 32 کانال
كيفيت 1080P : تا 32 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 4 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 256Mbps
انتقال تصویر : بله
ميكروفون : ورودي و خروجي
آلارم : ورودي و خروجي
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR4832
NVR4832
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 32 کانال
كيفيت 1080P : تا 32 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 8 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 200Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR4432
NVR4432
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 32 کانال
كيفيت 1080P : تا 32 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 4 عدد هارد SATA - پشتيباني از هارد اكسترنال
پهناي باند ورودي : حداكثر 200Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR4232
NVR4232
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 32 کانال
كيفيت 1080P : تا 32 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 2 عدد هارد SATA
پهناي باند ورودي : حداكثر 200Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR4216
NVR4216
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 16 کانال
كيفيت 1080P : تا 16 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 2 عدد هارد SATA
پهناي باند ورودي : حداكثر 200Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: ويديو-HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي) - پشتيباني از DMSS
NVR4116
NVR4116
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 16 کانال
كيفيت 1080P : تا 16 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 2 عدد هارد SATA
پهناي باند ورودي : حداكثر 80Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR4108
NVR4108
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 8 کانال
كيفيت 1080P : تا 8 کانال
دوربين 5 مگاپيكسل: قادر به پشتيباني و نمايش
هارد : 2 عدد هارد SATA
پهناي باند ورودي : حداكثر 80Mbps
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
NVR3108H
NVR3108H
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 8 کانال
كيفيت 1080P : تا 4 کانال
كيفيت 720P : تا 8 کانال
هارد : 1 عدد هارد SATA
ميكروفون : ورودي -خروجي
آلارم: 2 كانال ورودي-1 رله خروجي
انتقال تصویر : بله
پشتیبانگیری : بله- از طریق USB جهت Video Backup
خروجی ها: تلويزيون - HDMI - VGA
ساير امکانات : ضبط تصاوير به صورت تشخيص حرکت - برنامه ريزي شده و به صورت نرمال (دستي)
شماره صفحات