دوربین مدار بسته

ST-TVIB230
ST-TVIB230
پردازنده: CMOS
کيفيت تصوير: 2 مگاپیكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 25 متری
ساير امکانات: 3DDNR، بدنه فلزی، ضد آب
ST-TVIB140
ST-TVIB140
پردازنده: CMOS
کيفيت تصوير: 1 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
مادون قرمز: 40 متری
ساير امکانات: RS-485,3DDNR، بدنه فلزی، ضد آب
ST-TVIB130
ST-TVIB130
پردازنده: CMOS
کيفيت تصوير: 1 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: RS-485,3DDNR، بدنه فلزی، ضد آب
ST-TVID130
ST-TVID130
پردازنده: CMOS
کيفيت تصوير: 1 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: ,RS-485,3DDNR، بدنه فلزی، ضد آب
ST-TVID220
ST-TVID220
پردازنده: CMOS
کيفيت تصوير: 2 مگاپیكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: ,RS-485,3DDNR، بدنه فلزی، ضد آب
ST-TVID120
ST-TVID120
پردازنده: CMOS
کيفيت تصوير: 1 مگاپیكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: RS-485,3DDNR، بدنه فلزی، ضد آب
ST-5216CVR
ST-5216CVR
کيفيت تصوير: 16 كانال با كیفیت 720P
هارد: 2 عدد
ST-5208CVR
ST-5208CVR
کيفيت تصوير: 8 كانال با كیفیت 720P
هارد: 2 عدد
ST-5104CVR
ST-5104CVR
کيفيت تصوير: 4 كانال با كیفیت 720P
هارد: 1 عدد
شماره صفحات
    1