دوربین مدار بسته

SN-182
SN-182
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 25 متری
رزوليشن: 960P
SN-329
SN-329
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 30 متری
رزوليشن: 960P
SN-328
SN-328
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 30 متری
رزوليشن: 960P
SN-208
SN-208
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
رزوليشن: 960P
HD-SDI-200
HD-SDI-200
کيفيت تصوير: 1 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 50 متری
رزوليشن: 960P
HD-SDI-799
HD-SDI-799
کيفيت تصوير: 1 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 50 متری
رزوليشن: 960P
HD-SDI-925
HD-SDI-925
کيفيت تصوير: 1 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
مادون قرمز: 50 متری
رزوليشن: 960P
شماره صفحات
    1