دوربین مدار بسته

SM-IR241VF
SM-IR241VF
پردازنده: Sony
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 40 متری
SM-IR244VF
SM-IR244VF
پردازنده: Sony
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 40 متری
SM-IR242VF
SM-IR242VF
پردازنده: Sony
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 40 متری
SM-D240VF
SM-D240VF
پردازنده: Sony CMOS
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 40 متری
خروجي تصوير: آنالوگ
SM-IR231
SM-IR231
پردازنده: Sony CMOS
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 30 متری
خروجي تصوير: آنالوگ
SM-IR230
SM-IR230
پردازنده: Sony CMOS
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 30 متری
خروجي تصوير: آنالوگ
SM-D230 IRVF
SM-D230 IRVF
پردازنده: Sony CMOS
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 30 متری
خروجي تصوير: آنالوگ
SM-D220IR
SM-D220IR
پردازنده: Sony CMOS
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 20 متری
خروجي تصوير: آنالوگ
SM-D212IR
SM-D212IR
پردازنده: Sony CMOS
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپيكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 10 متری
خروجي تصوير: آنالوگ
SM-AH1604M
SM-AH1604M
کيفيت تصوير: 16 كانال با كیفیت 960P
هارد: 2 عدد
SM-AH801M
SM-AH801M
کيفيت تصوير: 8 كانال با كیفیت 960P
هارد: 1 عدد
SM-AH401M
SM-AH401M
کيفيت تصوير: 4 كانال با كیفیت 960P
هارد: 1 عدد
شماره صفحات
    1